Σάββατο, 20 07 2024

Υποκατηγορίες

 • Επιστολές
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  2
 • Πρακτικά
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  1
 • Συνδρομές - Δωρεές
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  1
 • Καταστατικό

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου των εν Αθήναις και απανταχού Μαρτιναίων “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ”

  ΑΡΘΡΟ 1ο

  Ιδρύεται στην Αθήνα Σύλλογος με την επωνυμία “Σύλλογος των εν Αθήναις και απανταχού Μαρτιναίων Φθιωτών με τον τίτλο “ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ” με έδρα την Αθήνα.

  ΑΡΘΡΟ 2ο

  Σκοπός του Συλλόγου είναι η μέριμνα και η παρακολούθηση παντός ζητήματος που αφορά την Κοινότητα Μαρτίνου Λοκρίδος Φθιώτιδος.

  Ενδεικτικώς αναφέρεται:

  (α) Η επικοινωνία και η σύσφιγξη των σχέσεων των μελών του Συλλόγου και η δημιουργία φιλικότατης αλληλεγγύης μεταξύ τους.

  (β) Η επικοινωνία και η κατά το δυνατόν συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο του Μαρτίνου, την Εκκλησιαστική Επιτροπή και τις Σχολικές Εφορίες για την ηθική και υλική συνδρομή του Συλλόγου στην εκτέλεση και αποπεράτωση έργων κοινής ωφελείας.

  (γ) Η ίδρυση βιβλιοθηκών και εντευκτηρίων προς συγκέντρωση και ψυχαγωγία των μελών, η διοργάνωση εκδρομών και διαλέξεων στο Μαρτίνο προς αναψυχή και για την επιτόπια εξέταση διαφόρων ζητημάτων κοινής ωφελείας της Κοινότητας.

  (δ) Η με εισφορές των μελών του Συλλόγου, ως και των διαμενόντων στο εξωτερικό Μαρτιναίων, επίτευξη έργων κοινής ωφελείας που έχουν σχέση με την πρόοδο της Κοινότητας Μαρτίνου, με τη συνδρομή και συνεργασία των Διοικητικών και άλλων Αρχών του Νόμου και της Πολιτείας.

  (ε) Η ηθική και υλική βοήθεια, στο μέτρο του δυνατού, παντός αναξιοπαθούντος καταγομένου από το Μαρτίνο και άξιου βοήθειας.

  (στ) Η συγκέντρωση του Ιστορικού και Λαογραφικού υλικού του Μαρτίνου και η διατήρηση τούτου.

  (ζ) Πάντως στους σκοπούς του Συλλόγου δεν περιλαμβάνονται πολιτικές επιδιώξεις και κάθε μέλος που παραβαίνει αυτή τη διάταξη διαγράφεται από το Σύλλογο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

  ΑΡΘΡΟ 3ο

  Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Συμβούλιο εκλεγόμενο κάθε χρόνο την πρώτη διετία, μετά δε απ’ αυτήν ανά διετία την τελευταία Κυριακή του μηνός Ιανουαρίου από τη Γενική Συνέλευση με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία και ειδικότερα από έναν Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο, ένα Γενικό Γραμματέα, ένα Ειδικό Γραμματέα, έναν Έφορο, έναν Ταμία και ένα Σύμβουλο.

  Ταυτόχρονα διενεργείται και η εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής με ενιαίο ψηφοδέλτιο μη κομματικοποιημένο.

  Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται αυτοδικαίως οι κατά σειρά τρεις πρώτοι επιλαχόντες. Επιλαχόντες θεωρούνται οι σχετικώς πλειοψηφίσαντες.

  ΑΡΘΡΟ 4ο

  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις μετά του Δημοσίου και Ιδιωτών σχέσεις, αντιπροσωπεύει τούτον ενώπιον της Δικαστικής Αρχής, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων δίδοντας ή αφαιρώντας το λόγο από τους παρεκτρεπόμενους, υποβάλλει τα προς συζήτηση θέματα, υπογράφει τα έγγραφα, εντάλματα προς πληρωμή και ό,τι σχετικό προς είσπραξη, επιβλέπει την τάξη του ταμείου και υποχρεούται κάθε παρεκτροπή ή αμέλεια των μελών του Συμβουλίου ν’ αναφέρει στην ολομέλεια του Συμβουλίου.

  Ο Ταμίας κρατεί το Ταμείο, ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, πληρώνει μόνο κατόπιν εντάλματος του Προέδρου υπογεγραμμένου και από τον Γεν. Γραμματέα και υποβάλλει τον απολογισμό των εσόδων και εξόδων του λήξαντος έτους κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.

  Ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί όλη τη γραφική υπηρεσία του Συλλόγου, φυλάσσοντας υπεύθυνα και τα αρχεία του Συλλόγου. Τον Γεν. Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

  Ο Έφορος παρακολουθεί την εφαρμογή των εσωτερικών κανονισμών του Συλλόγου, μελετά και διοργανώνει μαζί με την αρμόδια επιτροπή εκδρομές, εξωραϊσμούς, δενδροφυτεύσεις, συγκεντρώσεις, διαλέξεις, ψυχαγωγίες κ.λπ. Έχει τη διεύθυνση του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης, ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο παν πρόσφορο μέτρο προς διάδοση και ανάπτυξη του σκοπού του Συλλόγου.

  ΑΡΘΡΟ 5ο

  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαραιτήτως πρέπει να είναι ενήλικα και να μην έχουν μεταξύ τους δεσμούς συγγενείας εξ αίματος μέχρι και του 3ου βαθμού.

  ΑΡΘΡΟ 6ο

  Το Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά το μήνα κατά την πρώτη Κυριακή, εκτάκτως δε κατά πρόσκληση του Προέδρου οποιαδήποτε στιγμή. Μέλη του Συμβουλίου μη λαμβάνοντα μέρος αδικαιολόγητα σε τρεις τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώματός τους και αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη.

  ΑΡΘΡΟ 7ο

  Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

  ΑΡΘΡΟ 8ο

  Η υπηρεσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη.

  ΑΡΘΡΟ 9ο

  Αν εξαντληθεί και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο κατάλογος, τότε ο Σύλλογος καλείται σε έκτακτη Γεν. Συνέλευση προς εκλογή των εκλιπόντων ή αποχωρησάντων τακτικών μελών και αναπληρωματικών του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων λήγει μαζί μ’ αυτήν των άλλων μελών του Διοικ. Συμβουλίου.

  ΑΡΘΡΟ 10ο

  Τον Πρόεδρο απουσιάζοντα αναπληρώνει ένας από τους Αντιπρόεδρους και τον Γενικό Γραμματέα ο Ειδικός Γραμματέας.

  ΑΡΘΡΟ 11ο

  Πόροι του Συλλόγου είναι οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών εκ δραχ. 2.000 με τα δικαιώματα εγγραφής εκ δραχ. 1.000, ακόμη δε τα οφέλη από διενέργεια εράνων, διαλέξεων, αγώνων, λαχειοφόρων αγορών, οι εισφορές, συνδρομές και δωρεές.

  Η Γεν. Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για την αυξομείωση της ετήσιας συνδρομής.

  ΑΡΘΡΟ 12ο

  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει την παραίτησή του, ύστερα από απόφαση που θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρ. 7 του Καταστατικού, προς την Συνέλευση, η οποία πρέπει να συζητηθεί μέσα σε είκοσι ημέρες από της αποφάσεως, έστω και αν δεν έχει λήξει η ετήσια θητεία του πρώτου και δεύτερου Διοικητικού Συμβουλίου ή η διετής των κατόπιν κάθε φορά τοιούτων.

  ΑΡΘΡΟ 13ο

  Μέλη του Συλλόγου θα είναι οι καταγόμενοι από το Μαρτίνο όπως και οι συγγενείς και σύζυγοι αυτών.

  ΑΡΘΡΟ 14ο

  Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλει αίτηση η οποία θα κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει δε να εγγραφεί δύο μήνες τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες για να έχει δικαίωμα ψήφου.

  ΑΡΘΡΟ 15ο

  Mέλος που αντιπράττει στα συμφέροντα του Συλλόγου είτε αμέσως είτε εμμέσως διαγράφεται από τον κατάλογο των μελών του Συλλόγου με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυναμένου του διαγραφέντος να ζητήσει με αίτησή του να κριθεί το ζήτημα από την Γενική Συνέλευση.

  Σε όλο  αυτό το διάστημα στερείται του δικαιώματος του ψηφίζειν.

  Μετά πάροδο έτους από τη διαγραφή, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου να προβεί στην ακύρωση της προηγούμενης διαγραφής, εκτιμωμένων των πραγματικών γεγονότων και του συμφέροντος ή μη της επανεγγραφής.

  AΡΘΡΟ 16ο

  Τα μέλη υποχρεούνται να εκτελούν τακτικά τα καθήκοντα τους και να καταβάλουν τις προς τον Σύλλογο συνδρομές τους ανελλιπώς, ότε και δικαιούνται να αποχωρούν ελευθέρως.

  ΑΡΘΡΟ 17ο

  Μπορούν να ονομασθούν και επίτιμα μέλη και επίτιμοι Πρόεδροι άτομα που προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες ή και δωρεές προς ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου και που δεν είναι Μαρτιναίοι, μετέχουν δε των Συνελεύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

  ΑΡΘΡΟ 18ο

  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κατά την οποία γίνεται η λογοδοσία του Διοικ. Συμβουλίου. Επ’ αυτής αποφαίνεται οριστικά η Συνέλευση. Στην πρόσκληση που θα γίνεται θ’ αναφέρονται ειδικά τα προς συζήτηση θέματα, άλλα δε εκτός απ’ αυτά δεν συζητούνται, εκτός αν κριθούν από τη Συνέλευση άκρως επείγοντα και μη επιδεχόμενα αναβολή. Κατά τη λήξη δε της θητείας του Διοικ. Συμβουλίου συνέρχεται ομοίως η Γενική Συνέλευση προς εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό την επίβλεψη τριμελούς επιτροπής που ορίζεται πριν από την έναρξη της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση.

  ΑΡΘΡΟ 19ο

  Η Γενική Συνέλευση μπορεί να προσκληθεί εκτάκτως ύστερα από εγγραφή αίτηση του ενός εικοστού (1/20) των τακτικών μελών της τα οποία έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για ορισμένα θέματα.

  ΑΡΘΡΟ 20ο

  Οι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντωων μελών, απαρτία δε υπάρχει όταν είναι παρόντα το 1/4 από τα εγγεγραμένα στο μητρώο τακτικών μελών του Συλλόγου μέλη. Μη γενομένης δε τυχόν απαρτίας, τότε η Συνέλευση συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε γίνεται απαρτία με όσα από τα μέλη του Συλλόγου είναι παρόντα.

  ΑΡΘΡΟ 21ο

  Ο τόπος συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

  ΑΡΘΡΟ 22ο

  Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα σχήματος οβάλ με τα στοιχεία του Συλλόγου γύρωθεν και την εικόνα του Αίαντος Λοκρού, στο μέσον.

  ΑΡΘΡΟ 23ο

  Ο  Σύλλογος διαλύεται αυτοδικαίως όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω του αριθμού 20 ή με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)των παρόντων μελών σε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά προς τον σκοπό αυτό και απαρτίζεται από το μισό (1/2) τουλάχιστον των εχόντων ψήφο μελών του. Σε περίπτωση δε διαλύσεώς του η περιουσία του περιέρχεται στον Ιερό Ναό των Αγίων Ταξιαρχών Μαρτίνου.

  ΑΡΘΡΟ 24ο

  Πολιτικές συζητήσεις απαγορεύονται στο Σύλλογο, δικαιουμένου του Προέδρου σε τέτοια περίπτωση να διακόψει όλη τη Συνέλευση και σε επιμονή των προκαλούντων να διαλύει μετά τη διακοπή τη συνεδρίαση.

  ΑΡΘΡΟ 25ο

  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει και εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου.

  ΑΡΘΡΟ 26ο

  Το Καταστατικό τούτο μπορεί να αναθεωρηθεί μετά πενταετία με αίτηση της πλειοψηφίας των μελών του, νωρίτερα δε αν ζητηθεί τούτο από το 1/2 τουλάχιστον των τακτικών μελών του Συλλόγου, και από την πλειοψηφία των 3/4 παρόντων.

  ΑΡΘΡΟ 27ο

  Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 27 άρθρα.

   

  Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 1995

  ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

  ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜ. του ΚΩΝ.

  ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. του ΔΗΜ.

  ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. του ΙΩΑΝ.

  ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. του ΔΗΜ.

  ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΜΙΧ. του ΠΑΝ.

  ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΜΙΧ. του ΚΩΝ.

  ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡ. του ΙΩΑΝ.

  ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜ. του ΧΡ.

  ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡ. του ΧΡ.

  ΔΑΡΡΑΣ ΔΗΜ. του ΑΘ.

  ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜ. του ΙΩΑΝ.

  ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡ. του ΝΙΚ.

  ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ. του Λ.

  ΛΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡ. του Π.

  ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓ. του Δ.

  ΚΟΥΡΟΣ Β. του ΑΧ.

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚ. του ΜΙΧ.

  ΜΠΕΡΔΟΣ ΓΕΩΡ. του ΕΠ.

  ΜΠΑΤΣΟΣ ΚΩΝ. του Ι.

  ΤΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘ. του Ν.

  ΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝ. του Ν.

  ΤΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜ. του Κ.

  ΤΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡ. του Π.

  ΤΟΥΜΠΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΣΕΡ.

  ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡ. του ΑΝ.

  ΝΙΚΑΣ ΠΑΝ. του ΔΗΜ.

  ΨΩΡΟΜΥΤΑΣ ΑΘΑΝ. του ΓΕΩΡ.

  ΠΕΠΠΑ ΔΗΜ. του Ν.

  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ. του Ι.

  ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ ΤΡΥΓ. του ΑΘ.

  ΖΑΧΑΡΗ ΚΥΤΣΑ του ΙΩΑΝ.

  ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΝΙΚ.

  ΓΑΛΑΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ.

  το Γένος Ν. ΤΡΑΚΟΥ

  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝ. του ΛΟΥΚΑ

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ του ΛΟΥΚΑ

  ΜΠΑΤΖΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. του ΜΙΧ.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  1
 • Δ.Σ.

  Πρόεδρος: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ. ΚΟΥΡΟΣ

  Αντιπρόεδρος:  Γ.Α.ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Γεν. Γραμματέας: ΘΩΜΑΣ.Γ.ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ

  Ειδ. Γραμματέας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΠΕΠΠΑΣ

  Έφορος: ΑΓΓΕΛΟΣ Δ.ΚΕΡΦΥΛΙΑΣ

  Ταμίας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ

  Σύμβουλος: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓ.ΜΑΣΤΟΡΑΣ

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  3
 • Νέα - Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  27

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.