Δευτέρα, 05 06 2023

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΑΡΚΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΑΡΚΟ ΓΙΑ 6 + 6 ΜΗΝΕΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ &ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

 
 
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Ντατσοπούλου
Τηλ.: 210-6969314 - 833
Αθήνα, 21/12/2012 Αρ. Πρωτ.: Δ8/Δ/Φ16.10/23619/4589
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης απευθείας σύμβασης για τη μίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας (Ο.Π. 1 και 8Β Ν. Φθιώτιδας, 105Α και 107 Ν. Βοιωτίας) από την εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α’ 277), όπωςτροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 180/1974 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυπτόντωνκατά την εφαρμογήν του Μεταλλευτικού Κώδικος λόγω καταργήσεως των ΠεριφερειακώνΔιοικήσεων» (ΦΕΚ Α’ 347) και του ν. 274/1976 «Περί τροποποιήσεως του ΜεταλλευτικούΚώδικος» (ΦΕΚ Α’ 50).
β) Του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας καιΤεχνολογίας» (ΦΕΚ Α’ 168), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 66 του άρθρου 1 τουπ.δ. 92/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις
διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας»
(ΦΕΚ Α’ 38, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ Α’ 70).
γ) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και ταΚυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).
δ) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση τουΥπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και ΕμπορικήςΝαυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας", μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σεΓενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών τηςΓενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου καιΝησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α’ 213), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 27/1996
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας καιΕμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 19), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 85).
ε) Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλουΥπουργείων» (ΦΕΚ Β’ 2234).
στ) Του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ Α’ 221).
ζ) Του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων καιτροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α’ 56).
η) Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(ΦΕΚ Α’ 141).
θ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας καιΚλιματικής Αλλαγής με αριθμό 34240/6.7.2012 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β’ 2101),όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 15378/19/7/2012 όμοια (ΦΕΚ Β’ 2166).
ι) Της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 1264/19.1.2012 «Τροποποίηση της αριθ.Δ7/19488/22.8.2011 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών καιΠεριβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1986/Β/7.9.2011), όπως
τροποποίησε την Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.Φ.Π4213 κοινή υπουργική απόφαση των ΥπουργώνΟικονομίας - Οικονομικών και Ανάπτυξης ”Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος
(παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος πουπροβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία” (ΦΕΚ 1228/Β/11.8.2004)»
(ΦΕΚ Β’ 230), και ειδικότερα της περίπτωσης 22 αυτής.

2. Το ν. 2207/1952 «Περί κυρώσεως της από 16 Ιουλίου 1952 Συμβάσεως μεταξύ τουΔημοσίου και της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων διατην μίσθωσιν των σιδηρονικελιούχων μεταλλείων της περιφερείας Λαρύμνης» (ΦΕΚ Α’262/23.9.1952).
3. Το από 11/6/1954 β. δ/γμα «περί παρατάσεως των μισθώσεων και υπομισθώσεων τωνμεταλλευτικών χώρων περί ων αι παραχωρήσεις 1 και 8β Νομού Φθιωτιδοφωκίδος και 105Νομού Αττικοβοιωτίας» (ΦΕΚ Α’ 130).
4. Το ν. 371/1976 «Περί κυρώσεως της από 3ης Μαρτίου 1976 συμβάσεως μεταξύ τουΕλληνικού Δημοσίου και της εν Αθήναις εδρευούσης Εταιρείας υπό την επωνυμίαν “ΛΑΡΚΟ –Ανώνυμος Ελληνική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Εταιρεία Λαρύμνης” περίπαραχωρήσεως δια μισθωτικής σχέσεως της εκμεταλλεύσεως των σιδηρονικελιούχωνμεταλλείων της περιφερείας Λαρύμνης» (ΦΕΚ Α’ 167/1.7.1976).
5. Την με αριθμό 10/7.2.1991 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ηεκχώρηση των μισθωτικών και υπομισθωτικών μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημοσίου επί
των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθμούς 1 και 8Β Ν. Φθιωτιδοφωκίδας, 105 και 107 Ν.Αττικοβοιωτίας από την Ανώνυμη Ελληνική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Εταιρεία
Λαρύμνης – ΛΑΡΚΟ προς τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ)και από τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) προς την ΓενικήΜεταλλευτική και Μεταλλουργική Εταιρεία – ΛΑΡΚΟ.
6. Την με αρ. πρωτ. 791/10.3.2010 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 4544/10.3.2010) επιστολή τηςεταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, όπως συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 1657/30.5.2011 (αρ.
πρωτ. ΥΠΕΚΑ 12913/1.6.2011) όμοια, με την οποία η εταιρεία αιτείται την εκ νέου απευθείαςμίσθωση των δημοσίων Παραχωρήσεων Μεταλλείων 1 και 8Β Ν. Φθιώτιδας, 105Α και 107 Ν.Βοιωτίας (δημόσιο μεταλλείο Λάρυμνας) κατά τη διαδικασία του άρθρου 144 παρ. 3 τουΜεταλλευτικού Κώδικα για 30 έτη.
7. Το από 15/4/2011 ενημερωτικό σημείωμα με την έγκριση του ΥφυπουργούΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής για την έναρξη των διαδικασιών για την εκμίσθωσημε απευθείας σύμβαση των δημοσίων Παραχωρήσεων Μεταλλείων 1 και 8Β Ν. Φθιώτιδας,105Α και 107 Ν. Βοιωτίας (δημόσιο μεταλλείο Λάρυμνας) προς την εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε.ΛΑΡΚΟ.
8. Την με αρ. πρωτ. Δ8/Δ/Φ16.10/15398/5.8.2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για τον έλεγχο,μεταξύ άλλων, και του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας (έλεγχος τήρησης των όρων της από3ης Μαρτίου 1976 σύμβασης), καθώς και του υπό το στοιχείο 6 αιτήματος της εταιρείαςΓ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ για την εκ νέου μίσθωση με απευθείας σύμβαση του εν λόγω μεταλλείου.
9. Τα με αρ. πρωτ. Φ.114.3/322/56402 Σ.2900/10.10.2011 και Φ.114.3/354/56614 Σ.3109/25.10.2011 έγγραφα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σύμφωνα με τα οποία:
α) Συμφωνεί με την εκμίσθωση των δημοσίων παραχωρήσεων μεταλλείων 1 και 8Β Ν.Φθιώτιδας, υπό την προϋπόθεση κάθε νέα διάνοιξη, διαπλάτυνση ή επέκταση τωνκαθοριζομένων, θα υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής (ΜΕΡΥΠ).
β) Συμφωνεί με την εκμίσθωση των δημοσίων παραχωρήσεων μεταλλείων 105Α και 107 Ν.
Βοιωτίας, υπό την προϋπόθεση κάθε νέα διάνοιξη, διαπλάτυνση ή επέκταση τωνκαθοριζομένων, θα υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής (ΣΠΖ) και ναμην καταστραφούν τα υπάρχοντα τριγωνομετρικά σημεία της ΓΥΣ.
10. Τις με αρ. πρωτ. 3642/5.12.2011 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 27708/5.12.2011) και 3785/15.12.2011 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 28783/15.12.2011) επιστολές της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε.
ΛΑΡΚΟ, με τις οποίες υποβλήθηκαν τα αιτούμενα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥπουργείουΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση
του υπό στοιχείο 6 αιτήματος απευθείας μίσθωσης, ήτοι Τεχνική Έκθεση ΕπιδειχθείσαςΔραστηριότητας και Αποθεμάτων και Τεχνική Έκθεση Επιχειρηματικού Σχεδίου Δράσης για τις
παραχωρήσεις μεταλλείων 1 και 8Β Ν. Φθιώτιδας, 105Α και 107 Ν. Βοιωτίας.
11. Το με αρ. πρωτ. 6700/4-314286/12.4.2012 έγγραφο του Αρχηγείου της ΕλληνικήςΑστυνομίας, σύμφωνα με το οποίο από τη σχετική έρευνα των αρμοδίων Υπηρεσιών δενπροέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η αιτούμενη σύμβαση μίσθωσης αντίκειται σεκανόνες δημόσιας τάξης και ασφάλειας της Χώρας.
12. Την από 20/12/2011 με αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 29333/21.12.2011 έκθεση της ΕπιτροπήςΕλέγχου, που συγκροτήθηκε με την υπό στοιχείο 8 υπουργική απόφαση, από την οποίαπροέκυψε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 144 παρ. 3 του ΜεταλλευτικούΚώδικα για την εκ νέου απευθείας εκμίσθωση του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας στηνεταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, και ειδικότερα ότι:
«1) Υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την έγκριση της απευθείας εκμίσθωσηςκαθότι πρόκειται για τη σημαντικότερη εξαγωγική μεταλλουργική βιομηχανία νικελίου, όχι
μόνο της χώρας αλλά και της ΕΕ, η οποία αξιοποιεί εγχώριες πρώτες ύλες και είναι κατάπλειοψηφία ελεγχόμενη από το Δημόσιο, στην οποία και οφείλεται σχεδόν το 50% τουκύκλου εργασιών του μεταλλευτικού κλάδου της Ελλάδας.
2) Διασφαλίζονται απόλυτα τα εχέγγυα για την ορθολογική εκμετάλλευση με τεχνικά μέσαανάλογα με τη σπουδαιότητα των κοιτασμάτων, καθώς ήδη υφίστανται προς τούτο τα
αναγκαία τεχνικά μέσα για την παραγωγή του υψηλότερης δυνατής εγχώριας προστιθέμενηςαξίας προϊόντος (μεταλλουργικό εργοστάσιο -ΣΕΛ).
3) Η ΛΑΡΚΟ ως η τελευταία μισθώτρια του Δ.Μ. Λάρυμνας και δεδομένου ότι εντός τουχώρου του μεταλλείου είναι εγκατεστημένο το μεταλλουργικό της εργοστάσιο, έχει
αυτονόητη και αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα για την απευθείας μίσθωση.
Για λόγους πληρότητας της εξέτασης του αιτήματος, πέρα από την κάλυψη τωνπροϋποθέσεων του ΜΚ ήδη εκ των ανωτέρω, ως προς την επιδειχθείσα μέχρι σήμερα εικόνατης εταιρίας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
3.α. Οι επενδύσεις που έγιναν κατά την τελευταία 8ετία στο ΣΕΛ ανήλθαν σε 109 εκατ. €.Έχουν προγραμματισθεί επενδύσεις για την επόμενη 5ετία ύψους 76,4 εκατ. €.
3.β. Η εκμετάλλευση του Δημοσίου Μεταλλείου Λάρυμνας είναι ορθολογική.
3.γ. Ο βαθμός επεξεργασίας μεταλλεύματος είναι ο μέγιστος δυνατός (μεταλλουργικήεπεξεργασία)».
13. Την με αρ. πρωτ. Δ8/Δ/Φ16.10/οικ.12979/2449/14.6.2012 απόφαση του ΥπουργούΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκε η κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 144 παρ. 3 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», όπωςτροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και ΕπιχειρηματικέςΠεριοχές και άλλες διατάξεις», εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση του δημοσίου μεταλλείουΛάρυμνας στην εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.
14. Την με αρ. πρωτ. Δ8/Δ/Φ16.10/οικ.12980/2450/14.6.2012 (ορθή επανάληψη στις15/6/2012) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με
την οποία καθορίστηκαν οι όροι της απευθείας εκμίσθωσης του δημοσίου μεταλλείουΛάρυμνας στην εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ και εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος τηςΔιεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ για την υπογραφή τηςσχετικής σύμβασης.
15. Το υπ’ αρ. 101.704/21.6.2012 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ευάγγελου Κ. Παυλίνη,με το οποίο, κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία 13 και 14 αποφάσεων, το Ελληνικό Δημόσιο
εκμίσθωσε προς την εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ τα μεταλλευτικά του δικαιώματα επί τουδημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 1/7/2012 έως31/12/2012.
16. Την με αρ. πρωτ. 3243/24.10.2012 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 21138/25.10.2012) επιστολή τηςεταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, με την οποία η εταιρεία αιτείται, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του
υπ’ αρ. 101.704/21.6.2012 μισθωτηρίου συμβολαίου, την εκ νέου απευθείας εκμίσθωση τουδημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας.
17. Το με αρ. πρωτ. Δ8/Δ/Φ16.10/οικ.23081/4526/21.11.2012 έγγραφο της ΔιεύθυνσηςΜεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής προς την εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.
18. Την με αρ. πρωτ. 3606/27.11.2012 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 23619/28.11.2012) επιστολή τηςεταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο που
υποβλήθηκε με την με αρ. πρωτ. 3785/15.12.2011 επιστολή της στο πλαίσιο τεκμηρίωσηςτου από 10.3.2010 αιτήματός της για απευθείας εκμίσθωση του δημοσίου μεταλλείουΛάρυμνας για 30 έτη εξακολουθεί και ισχύει στο ακέραιο.
19. Το διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων με αριθμό 18780/2012(Σειρά Ζ), από το οποίο προκύπτει η καταβολή ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,σύμφωνα με την απόφαση της περίπτωσης ι’ του στοιχείου 1 του σκεπτικού της παρούσας.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω συντρέχουν οι προϋποθέσεις του β’ εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 144 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκεμε το άρθρο 23 του ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλεςδιατάξεις».
2. Η εκμετάλλευση του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας είναι αναγκαία για την εξασφάλισητης επαρκούς τροφοδοσίας του μεταλλουργικού εργοστασίου Λάρυμνας. Σύμφωνα με την
μεταλλευτική νομοθεσία η εξασφάλιση της επαρκούς τροφοδοσίας μεταλλουργικώνεγκαταστάσεων συνιστά λόγο δημοσίου συμφέροντος, εφόσον για το σκοπό αυτό παρέχεται
από τις διατάξεις των άρθρων 85α, 85β και 85γ του ν.δ. 210/1973 η δυνατότητα τηςεπιβολής του μέτρου της αναγκαστικής πώλησης μεταλλεύματος ή της αναγκαστικήςμίσθωσης μεταλλείων.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Την έγκριση της κατ’ εφαρμογή του άρθρου 144 παρ. 3 του ν.δ. 210/1973 «ΠερίΜεταλλευτικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 2545/1997
«Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», εκμίσθωσης με απευθείαςσύμβαση του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας (Ο.Π. 1 και 8Β Ν. Φθιώτιδας, 105Α και 107 Ν.Βοιωτίας), διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης εκ μέρους του δημοσίου για 6επιπλέον μήνες, στη σημερινή μισθώτρια εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, προκειμένου να μη
διακοπεί η εκμετάλλευσή του και να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία του μεταλλουργικούεργοστασίου της Λάρυμνας, ως ιδιαιτέρως συμφέρουσας για το Δημόσιο.

2. Οι ειδικότεροι όροι της σύμβασης εκμίσθωσης θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση.
 

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 

Ασημάκης Παπαγεωργίου          


Κοινοποίηση:

1. Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος Λυκούργου 9 10551 ΑΘΗΝΑ
2. Ι.Γ.Μ.Ε. Σπύρου Λούη 1 13677 ΑΧΑΡΝΑΙ
3. Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ Λ. Κηφισίας 81-83 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
Εσωτερική Διανομή:

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.