Δευτέρα, 11 12 2023

Έναρξη εγγραφών σε Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ

Έναρξη εγγραφών σε Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ

23/05/2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 1.  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 2. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ: ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ-ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ-ΜΑΡΤΙΝΟΥ-ΕΞΑΡΧΟΥ- ΑΡΚΙΤΣΑΣ – ΚΥΡΤΩΝΗΣ)               

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Άρχισε η εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και θα ακολουθήσει η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 24/5/2017 έως 9/6/2017 σύμφωνα με την  πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ. Όπως είναι γνωστό, το πρόγραμμα απευθύνεται στις μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι άνεργες, με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας ή τη διευκόλυνσή τους στην αναζήτηση εργασίας. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ…
Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ, οι μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή • να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ, ή
• να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της πρόσκλησης.

…ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Μαζί με την «αίτηση συμμετοχής-δήλωσή» τους, όλες οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά:
-Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες).
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος για το φορολογικό έτος 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016).

 Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες  που έχουν  οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις  27.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 ή τέσσερα παιδιά και 33.000 για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω 36.000.

Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.
-Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
• ΜΙΣΘΩΤΕΣ: Βεβαίωση εργοδότη, μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, Αορίστου ή Ορισμένου χρόνου.

Αντίγραφο της Αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4, ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης.

• Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο απαιτείται: Βεβαίωση εργοδότη, μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και εργόσημο (αντίγραφο εργόσημο και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου Δωδεκάμηνου ή σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός Δωδεκαμήνου.

• ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ (εκτός πρωτογενή τομέα): Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφ/νη ακόμα κι αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές, και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
• Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα: βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφ/νη ακόμα κι αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές

• Άνεργες: Δελτίο ανεργίας

• Εάν η μητέρα είναι διαζευγμένη απαιτείται αντίγραφο του διαζευκτηρίου (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
• Εάν η μητέρα είναι σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή άλλο αποδεικτικό διάστασης
• Εάν η μητέρα είναι άγαμη απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
• Εάν η μητέρα είναι ανάδοχη απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή αποδεικτικό Επιτροπείας ανηλίκου
• Εάν η μητέρα είναι χήρα απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ   Α) ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ : Κοντοπάνου Χριστίνα- Μαρία 

                                   Καντάς Ευάγγελος, Κόλια Αγγελική

                     ΤΗΛ.: 2233022490, 2233081052, 223308060

  Β) ΚΔΑΠ : Λιάρτης Βασίλειος, Τραυλοστάθη Ιωάννα και στους Εκπ/τές των κατά τόπους ΚΔΑΠ

                     ΤΗΛ: 2233350300, 2233022374, 2233023707   

Τοποθέτηση κωδώνων συλλογής γυαλιού

Τοποθέτηση κωδώνων συλλογής γυαλιού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στο πλαίσιο ενίσχυσης και βελτίωσης του υφιστάμενου προγράμματος ανακύκλωσης του Δήμου Λοκρών , οι εξαγγελίες της Δημοτικής Αρχής γίνονται πράξη  και πυκνώνει το δίκτυο των μπλε κάδων ενώ δημιουργείται νέο παράλληλο δίκτυο κωδώνων συλλογής γυαλιού.

 Πιο συγκεκριμένα ενημερώνουμε τους Δημότες ότι τοποθετήθηκαν ήδη κώδωνες συλλογής γυαλιού στα εξής σημεία :

● ΑΤΑΛΑΝΤΗ: Παρκάκι , (έμπροσθεν Mezzo) , Χαμαϊ-Θανάση , (Έμπροσθεν fuego) , Σκάλα (2 κώδωνες )  , Τραγάνα παραλία (2 κώδωνες).

● ΜΑΛΕΣΙΝΑ: Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου , Πλατεία Ελευθερίας , Παραλία Βλυχάδας , Παραλία Λεκούνας , Θεολόγος (παιδική χαρά) , Θεολόγος (Λιμάνι) , Θεολόγος (έμπροσθεν gala) , Θεολόγος (κέντρο).

● ΜΑΡΤΙΝΟ: ΚΑΠΗ , Λάρυμνα (παραλιακή οδό).

● ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ: Κέντρο , Παραλία , Αρκίτσα (Κεντρική πλατεία) , Λιμάνι , Παραλία Αρκίτσας (3 επιπλέον κώδωνες).

 Παρακαλούνται οι δημότες και ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες και να απορρίπτουν στους κώδωνες μόνο γυαλί  καθώς και να ενισχύσουν την προσπάθεια με την ενεργή συμμετοχή τους.

                                                                ΑΤΑΛΑΝΤΗ 17/05/2017

                                                              ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟ.

Ο Δήμος Λοκρών , έχει εκπονήσει  και υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, μεταξύ των άλλων στόχων, εξειδικεύει τον Στόχο Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.(χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί).

Με τον στόχο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί δίκτυο ξεχωριστής συλλογής για κάθε ρεύμα, εφόσον είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης
Πιο συγκεκριμένα, στην μελέτη του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων προβλέπεται:

  • Χωριστή συλλογή για το χαρτί σε επιλεγμένα σημεία για άμεση εφαρμογή και σταδιακή επέκτασής της, ώστε έως το 2020 να επιτυγχάνεται χωριστή συλλογή στο σύνολο της χώρας. Η χωριστή συλλογή μπορεί να επιτυγχάνεται και μέσω των πράσινων σημείων.
  • Χωριστή συλλογή γυαλιού: εγκατάσταση σημείων χωριστής συλλογής σε παραγωγούς όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, κ.α. για άμεση εφαρμογή και έως το 2020 να υπάρχει επαρκής πληθυσμιακή κάλυψη. Η χωριστή συλλογή μπορεί να επιτυγχάνεται και μέσω των πράσινων σημείων.

Για το Δήμο Λοκρών προτείνεται χωριστή συλλογή για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Ειδικότερα, για τη χωριστή συλλογή χαρτιού τίθεται ως στόχος 15% κ.β. επί της συνολικής παραγόμενης ποσότητας χαρτιού στο Δήμο Λοκρων για το έτος 2020. Σύμφωνα την ενότητα 3.2, το ποσοστό του χαρτιού λαμβάνεται κατά μέσο όρο 22,2% κ.β. των αστικών αποβλήτων. Κατά συνέπεια, ο στόχος του 15% κ.β. ποσοτικοποιείται ως ακολούθως:

Έτος

2020

Συνολική παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ (tn) Δ. Λοκρων

12.590

Χαρτί-χαρτόνι στα ΑΣΑ (tn) Δ. Λοκρων

2.793,72

Στόχος χωριστής συλλογής χαρτιού 15%  (tn)

419,25

Συμπερασματικά, ανακυκλώνω, σημαίνει: εξοικονομώ, προστατεύω το περιβάλλον, διαχειρίζομαι ορθά τους φυσικούς πόρους και τέλος είμαι υπεύθυνος πολίτης.

ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟ.

'' ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ'' ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Η Ανάσταση προυποθέτει αγάπη και καλοσύνη και εμείς αντί για αυτή εχούμε θρέψει ζήλεια και απο την ζήλεια φθόνο και χωρίς να το καταλάβουμε ο ένας απέκτησε εχθρότητα κατά του άλλου.

Καλό Πάσχα!

Ελεύθερη η είσοδος στο Μουσείο της Ακρόπολης την 25η Μαρτίου

Ελεύθερη η είσοδος στο Μουσείο της Ακρόπολης την 25η Μαρτίου

Οι χώροι θα είναι ανοικτοί από τις 9 π.μ. ως τις 9 μ.μ.


Το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 το Μουσείο Ακρόπολης θα γιορτάσει την Εθνική Επέτειο με ελεύθερη είσοδο για όλους τους επισκέπτες. Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα παραμείνουν ανοιχτοί από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.


Στη 1 μ.μ., ο Πρόεδρος του Μουσείου, καθ. Δημήτρης Παντερμαλής, θα παρουσιάσει στους επισκέπτες το αντίγραφο της Κόρης 685 στο οποίο πριν από 100 χρόνια, ο ελβετός ζωγράφος Ε. Ε. Gillieron (1885–1939) πρόσθεσε τα αρχαία χρώματα σύμφωνα με την αποτύπωση του πατέρα του L. E. Gillieron (1850-1924), επίσης ζωγράφου, που έγινε αμέσως μετά την ανεύρεση του γλυπτού, το 1888 νοτιοδυτικά του Παρθενώνα.

Το ίδιο βράδυ, στις 7 μ.μ., θα προβληθούν στην αίθουσα της περιοδικής έκθεσης «Δωδώνη. Το μαντείο των ήχων», δίπλα στην τεχνητή βελανιδιά της έκθεσης, βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα από το μουσικό έργο του συνθέτη Γιώργου Κουρουπού «Φωνή δρυός».

Το έργο αυτό είναι εμπνευσμένο από την μαντική βελανιδιά της Δωδώνης.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Ένωση Ρουμελιωτών Νέας Ιωνίας, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ανακοινώνει την παρουσίαση του βιβλίου

ΕΝΩΣΗ    ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ  

ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  Facebook Ένωση Ρουμελιωτών Νέας Ιωνίας

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Ένωση Ρουμελιωτών Νέας Ιωνίας, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ανακοινώνει την παρουσίαση του βιβλίου

«Νικολίτσι, τόπος μου αγαπημένος»

του συμπατριώτη μας, Φιλολόγου και Λυκειάρχη

κ. Κωνσταντίνου Διαμ. Ζησίμου.

Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.00 π.µ.

στο Συνεδριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας

(Πατριάρχου Ιωακείµ 4 δίπλα στο σταθµό του Ηλεκτρικού της Ν. Ιωνίας).

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν:

  • Φάνης Κατοστάρας, καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
  • Αθανάσιος Ραφτόπουλος, Φιλόλογος, Πρόεδρος της ΄Ενωσης Ρουµελιωτών Ν. Ιωνίας.

Αποσπάσµατα από το βιβλίο θα διαβάσει η εκπαιδευτικός κ. Γιάννα Νικολάου, ∆ιευθύντρια του 3ου Νηπιαγωγείου Μεταµόρφωσης.

Τα Τμήματα Παραδοσιακού Χορού και Τραγουδιού της Ενώσεώς μας  θα πλαισιώσουν την εκδήλωση.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ορισμός Αντιδημάρχων

Ορισμός Αντιδημάρχων

Υποβλήθηκε Τρί, 07/03/2017 - 14:50.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΑΔΑ: 7ΧΑ7ΩΛΤ-8ΑΗ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                             Αταλάντη 07-3-2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                  Αρ. Πρωτ. 2351

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   70/2017

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Αφού έλαβε υπόψη

• Τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10,
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Λοκρών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 19.575 κατοίκους,
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,
• Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012
• Την αριθ. 43/2014 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 07/3/2017 μέχρι 31/8/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω :

1.Ορίζει Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αναστάσιο Θεοχάρη και του μεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες :

• Καθαριότητα- Ανακύκλωση
• Πολιτισμό
• Ηλεκτροφωτισμός και Μηχανολογικός εξοπλισμός
• Τεχνικά έργα
• Πολιτική Προστασία

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Τσοχαντάρη και της μεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες :

• Κοινωνική Πολιτική
• Τουριστική Προβολή κι Ανάπτυξη
• Αλιεία
• Γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα

         β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων.

3.Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αλέξανδρο Κούρο και του μεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες :

• Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
• Ύδρευση-Αποχέτευση
• Συντήρηση Πρασίνου

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας.

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κούρο Ιωάννη και του μεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες :

• Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Αδειοδότηση και ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων
• Απασχόληση
• Πολιτική Προστασία

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Θεοχάρης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο
και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κούρο Ιωάννη.

Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους, να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.   ΛΙΟΛΙΟΣ

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.