Παρασκευή, 23 02 2024

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ 3 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Οπως ανακοίνωσε η οργανωτική επιτροπή το 3 Ρουμελιώτικο ανταμώμα ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για τις αρχές καλοκαιρίου 2015

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ-ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΙΝΙ

 
 
Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΙΝΙ
 
Στις 12.7.1940 ώρα 06.30 τρία (3) Ιταλικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα, έβαλαν διά βομβών και πολυβόλων ενάντιο του φαροπλοίου μας ΩΡΙΩΝ.
Την ιδία ημέρα τα ίδια αεροπλάνα επετέθησαν κατά του αντιτορπιλικού μας ΥΔΡΑ.
Στις 30.7.1940 Ιταλικά αεροπλάνα, προερχόμενα από τα Δωδεκάνησα και διερχόμενα από την Κόρινθο έριξαν 4 βόμβες κατά των αντιτορπιλικών μας, Βασιλεύς Γεώργιος και Βασίλισσα Όλγα και δύο υποβρυχίων μας που ήταν στο λιμάνι της Ναυπάκτου.
Στις 15.8.1940 ώρα 08.30 ημέρα της Παναγίας, στην Τήνο, Ιταλικό υποβρύχιο εβύθισε το καταδρομικό ΕΛΛΗ.
Είναι Κυριακή 27.10.1940. Είναι μια Κυριακή ηλιόλουστη. Οι Αθηναίοι κυκλοφορούν αμέριμνοι. Το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ κάνει τα εγκαίνια της Αγίας Φωτεινής, στη Ν. Σμύρνη. Το απόγευμα ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ομάδα του Βόλου 6-0. Τη νύχτα ξημερώνοντας Δευτέρα, 28.10.1940, ο Ιταλός Πρεσβευτής, Τσιάνο, διακόπτοντας το ΜΠΡΙΤΖ που έπαιζε, ώρα τρεις (3) πρωινή, πήγε στην Κηφισιά, ως άλλος κλέφτης ,να επιδώσει, στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Ιωάννη ΜΕΤΑΞΑ, το κατάπτυστο .τελεσίγραφο, περί κηρύξεως πολέμου.
Το πρωί της Δευτέρας οι σειρήνες γεμίζουν ενθουσιασμό τους Αθηναίους, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους, τρέχουν τραγουδώντας τα λόγια του Κωστή ΠΑΛΑΜΑ.
ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ
ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΛΛΟ ΚΑΝΕΝΑ
ΜΕΘΥΣΤΕ ΜΕ Τ’ ΑΘΑΝΑΤΟ
ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
 
Αγαπητέ αναγνώστη θέλω να μου επιτρέψεις, από την Ιστορία του Γεωργίου ΡΟΥΣΣΟΥ, τόμος 7ος σελ. 224, να αντιγράψω το πλήρες κείμενο του τελεσιγράφου. Ίσως και εσύ, όλο το τελεσίγραφο, να μη το έχεις διαβάσει. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
 
Το τελεσίγραφο, όπως θα διαβάσεις, είναι γεμάτο ανυπόστατους ισχυρισμούς. Δικαιολογίες ανυπόστατες και θρασύτατες. Επιχειρήματα καθ’ ολοκληρία αβάσιμα. Να το πλήρες κείμενο:
 
Η Ιταλική Κυβέρνηση ηναγκάσθει επανειλημμένως να διαπιστώσει, ότι κατά την εξέλιξιν της παρούσης συρράξεως, η Ελληνική Κυβέρνηση έλαβε και ετήρησεν στάσιν, η οποία αντίκειται όχι μόνον προς τας ομαλάς σχέσεις ειρήνης και γειτονίας μεταξύ των δυο χωρών, αλλά και προς τα καθωρισμένα καθήκοντα τα απορρέοντα δια την Ελληνικήν Κυβέρνησιν εκ της ιδιότητος αυτής ως ουδετέρου Κράτους.
Κατ’ επανάληψιν η Ιταλική Κυβέρνησις ευρέθει εις την ανάγκην να ανακαλέση την Ελληνικήν Κυβέρνησιν εις την εκπλήρωσιν των καθηκόντων της και να διαμαρτυρηθή εναντίον της συστηματικής παραβιάσεως των, παραβιάσεως η οποία είναι εξαιρετικώς σοβαρά, δεδομένου ότι η Ελληνική Κυβέρνησις εδέχθη όπως ο Αγγλικός στόλος χρησιμοποιήση κατά την εξέλιξιν των πολεμικών επιχειρήσεων τα χωρικά υδάτα, τα παράλιά της και τους λιμένας της, ηυνόησε τον ανεφοδιασμόν των εναερίων Βρεταννικών δυνάμεων, επέτρεψε την οργάνωσιν εις ελληνικόν αρχιπέλαγος μιας υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών εναντίο της Ιταλίας. Η Ελληνική Κυβέρνησις είναι πλήρως εν γνώσει των γεγονότων τούτων τα οποία υπήρξαν αντικείμενον από μέρους της Ιταλίας, διπλωματικών διαβημάτων, εις τα οποία η Ελληνική Κυβέρνησις- ήτις εν τούτοις θα ώφειλε να είχε αντίληψιν των σοβαρών συνεπειών της στάσεως της - δεν απήντησεν δια της λήψεως ουδενός μέτρου προς προστασίαν της ουδετερότητός της, αλλά τουναντίον δια της εντάσεως της δράσεως της προς ενίσχυσιν των ενόπλων Βρεταννικών δυνάμεων και της συνεργασίας αυτής μετά των εχθρών της Ιταλίας.
Η Ιταλική Κυβέρνησις κατέχει αποδείξεις, ότι η συνεργασία αυτή είχε προβλεφθή και κανονισθή υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως ακόμη και διά συνεννοήσεως στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής φύσεως.
Η Ιταλική Κυβέρνησις δέον σχετικώς να υπενθυμίση εις την Ελληνική Κυβέρνησιν τας προκλητικάς ενεργείας τας διαταχθείσας εναντίο του αλβανικού Έθνους δια της τρομοκρατικής πολιτικής την οποίαν υιοθέτησεν έναντι του πληθυσμού της Τσαμουριάς και διά των εμμόνων προσπαθειών προς δημιουργίαν ανωμάλων εκείθεν των συνόρων της. Και δι’ αυτό τούτο το γεγονός ευρέθη και η Ιταλική Κυβέρνησις, πλην ματαίως, εις την ανάγκην να υπενθυμίση εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν τας αναποφεύκτους συνεπείας ας παρομοία πολιτική θα είχε όσον αφορά την Ιταλίαν.
Η Ιταλία δεν δύναται να ανεχθή εφεξής πάντα ταύτα. Η ουδετερότης της Ελλάδος απέβη ολονέν και περισσότερον απλώς και καθαρώς φαινομενική. Η ευθύνη διά την κατάστασιν ταύτην επιπίπτει πρωτίστους επί της Αγγλίας και επί της προθέσεως της όπως περιπλέκει, πάντοτε άλλας χώρας εις τον πόλεμον.
Η Ιταλική Κυβέρνησις θεωρεί έκδηλον ότι η πολιτική της Ελληνικής Κυβερνήσεως έτεινε και τείνει να μεταβολή τον Ελληνικόν έδαφος η τουλάχιστον να επιτρέψη όπως το Ελληνικόν έδαφος μεταβληθή εις βάσιν πολεμικής δράσεως εναντίον της Ιταλίας. Τούτο δεν θα ηδύνατο να οδηγήση παρά εις μίαν ένοπλον ρήξιν μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος, ρήξιν την οποία η Ιταλική Κυβέρνησις έχει πάσαν πρόθεσιν να αποφύγει.
Οθεν η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, ως εγγύησιν διά την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν διά την ασφάλειαν της Ιταλίας - το δικαίωμα να καταλάβη διά των ενόπλων αυτής δυνάμεων, δια την διάρκειαν της σημερινής προς την Αγγλίαν ρήξεως (ορισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή εις την κατάψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την ελευθέραν διελευσιν των στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιήσουν. Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του Ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια της προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των περιστάσεων και εχούσης καθαρώς αμυντικόν χαρακτήρα να θίξη οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, όπως δώση αυθωρεί εις τα στρατιωτικάς αρχάς τας αναγκαίας διαταγάς, ίνα η κατοχή αυτή δυνηθή να πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. Εαν τα Ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήση αντίστασιν η αντίστασις αυτή θα καμφθή δια των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε τας ευθύνας αι οποίαι ήθελον προκύψει εκ τούτου.
ΑΘΗΝΑ 28 Οκτωβρίου 1940
 
Στην Ιστορία της διπλωματίας δεν πρέπει να έχει δοθεί ιταμώτερη νότα. Με προφάσεις γελοίες μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη ζητούσε να κατακτήσει αμαχητί ξένα εδάφη, χωρίς κανένα περιθώριο συζητήσεως και διαπραγματεύσεων.
 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 16.10.2014
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΟΥΛΙΟΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
 

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

 

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΙΟ ΝΑΥΑΓΙΟ

Τα Αντικύθηρα είναι ένα νησάκι, κοντά στο Τσιρίγο ή Κύθηρα. Βρίσκεται, στο μάτι των σφοδροτέρων ανέμων, του ακρωτηρίου «Κάβο Μαληάς» του νοτιοτέρου άκρου της Πελοποννήσου.

Το 100 π.Χ. ένα πλοίο, από την Ελλάδα, προορισμό έχει την Ιταλία. Πρέπει υποχρεωτικά να περάσει τον Κάβο Μαληά ή Καφηρέα, πλέοντας κοντά στα Αντικύθηρα. Ήταν φορτωμένο. Ήταν φορτωμένο, ότι πιο πολύτιμο. Αγάλματα χάλκινα και μαρμάρινα. Το πλοίο ναυάγησε. Η κακοκαιρία δεν το λυπήθηκε. Η θάλασσα το κατάπιε. Το καράβι εξαφανίστηκε και το περιεχόμενο του.

Αιώνες τώρα καράβι και περιεχόμενο, στο βυθό. Μια άλλη κακοκαιρία Δωδεκανησίους «ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΕΣ» (από Σύμη) τους υποχρεώνει να «ΜΠΟΛΙΣΟΥΝ» να αράξουν. Τι φουντάρισμα ήταν αυτό; Φουντάρανε πάνω από το ναυάγιο. Το ναυάγιο του 100 π.Χ. ανακαλύφθηκε. Βρέθηκε το πλοίο ΘΗΣΑΥΡΟΣ, δηλώνει ο ΜΠΡΕΝΤΑΝ ΦΟΛΕΙ, Αρχαιολόγος του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου, WOODSHOLE.

Οι σφουγγαράδες μας έκαναν την πρώτη εξερεύνησή τους, με το παραδοσιακό «ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ». Από τότε οι έρευνες αρχίσανε και συνεχίζονται. Τα ευρήματα σπουδαία και πολλά. Ενδεικτικά θα αναφέρω δύο. Τον «Έφηβο των Αντικυθήρων». Χάλκινο άγαλμα του 4ου αιώνος π.Χ. Το άγαλμα βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. (βλέπετε Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «ΗΛΙΟΣ», τόμ. Δ, σελ. 38).

Το δεύτερο εύρημα είναι «Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων». Είναι ένας μηχανισμός «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ» τον οποίο κατασκευάσανε οι πρόγονοί μας, πριν 2.000 έτη και ο οποίος βρέθηκε το 1901, στο βυθό της θάλασσας, κοντά στα Αντικύθηρα. Το μηχάνημα είχε κατασκευαστεί, επί τη βάσει του Αρχιμήδειου μηχανισμού πλανηταρίων. Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών, πολύ σκουριασμένο, αξίζει να το δείτε. Το μηχάνημα αυτό είχε κατασκευασθεί για να παρακολουθεί το αστρονομικό ημερολόγιο και τις κινήσεις της σελήνης. Όταν το βρήκαν πιστέψανε ότι ήτο αστρολάβος. Οι Αρχαίοι τον Αστρολάβο τον χρησιμοποιούσαν, για τον καθορισμό του ύψους των άστρων. Είχαν δύο είδη. Τον επίπεδο και τον σφαιρικό. (Βλέπετε ΗΛΙΟΣ, τόμ. Ε., σελ. 95).

Ο Κουστώ το 1976 γύρισε ένα ντοκιμαντέρ και έφερε, στην επιφάνεια αναρίθμητους θησαυρούς. Τις ημέρες αυτές, μια ομάδα επιστημόνων επαναλαμβάνει τις έρευνες. Είναι μια γιγάντια επιχείρηση και πολυδάπανη. Τους εύχομαι καλή επιτυχία.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 10.10.2014

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΟΥΛΙΟΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ -ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                       Αταλάντη  10-10-2014

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «ΚΔΒΜ Στερεάς Ελλάδας και Ν.Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), με την υπ΄αριθμ 2326/107/02.10.2014 Απόφαση του Δ.Σ., στο πλαίσιο του Έργου:«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Εκπαιδευτές στους Δήμους υλοποίησης του Έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εντός σφραγισμένου φακέλου από 10/10/2014 έως και 23/10/2014 στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση και συγκεκριμένα για το Κ.Δ.Β.Μ. ΔΗ ΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ  Πλ. Δημαρχείου 1 , Αταλάντη  352 00.

 

Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για μία μόνο ειδικότητα    και σε έναν μόνο Δήμο της επιλογής τους. Η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων και η επιλογή περισσοτέρων Δήμων ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από τη διαδικασία επιλογής

 

Οι εκπαιδευτές θα καταταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Δήμο και ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με τη κατάταξή τους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στο Δήμο όπου επιλέχθηκαν.

 

Πληροφορίες: κ. Μαρκοπούλου Εύη ,

τηλ. Επικοινωνίας: 2233350300,2233022374

ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ:όσα δεν μας είπαν

Άντε και πόσα δεν ακούσαμε. Όλοι γνώστες και καθηγητάδες. Πολλοί οι «ΓΛΩΣΣΑΜΥΝΤΟΡΕΣ». Ας γράψω και εγώ τα δικά μου. Να είσαι βέβαιος, φίλε αναγνώστη, θα καταλάβεις τι γράφω. Δεν θα χρειασθείς αρχαιολόγο – μεταφραστή.

Η Αμφίπολις είναι πόλις της Μεκεδονίας. Βρίσκεται, στον ποταμό Στρυμόνα. Ήταν αποικία των Αθηναίων. Ιδρύθηκε επί των ημερών του Περικλέους. (βλέπετε Στράβωνα Ζ, βιβλίο (35 σελ. 183 ). Το όνομα της το πήρε, γιατί βρισκόταν μεταξύ ποταμού και θαλάσσης (περισσότερα Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό ΗΛΙΟΣ τόμ. Γ, σελ. 273).

Περισσότερα...

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΩΣ ΑΡΚΙΤΣΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, επί των Ανισόπεδων Κόμβων (Α/Κ) που βρίσκονται εντός των τμημάτων:

·         Α/Κ Μεταμόρφωσης έως Α/Κ Σχηματαρίου και

·         Α/Κ Μαρτίνου έως Α/Κ Αρκίτσας,

με σκοπό τη διενέργεια εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης.

Η κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 20 Αύγουστου και θα διαρκέσουν έως και τις 20 Νοεμβρίου 2014.  

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των διερχομένων.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.